Česta pitanja

1. Ima li moja obitelj pravo na novčanu pomoć?

Četveročlana smo obitelj, oba roditelja nezaposlena prijavljena na Zavod za zapošljavanje, bez prihoda, s maloljetnom djecom u dobi od 5 i 10 godina.

Obitelj može ostvariti pravo na pomoć za uzdržavanje u iznosu od 330% osnovice što iznosi 1.650,00 kn mjesečno ako se u postupku utvrdi da su ispunjeni i drugi uvjeti za priznavanje prava (ne posjeduju ušteđevinu, osobni automobil ili imovinu koja im ne služi za zadovoljavanje osnovnih životnih i stambenih potreba i nemaju zaključen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ili darovanju).

2. Imam li pravo na jednokratnu pomoć iako nisam korisnik prava na pomoć za uzdržavanje?

Jednokratna pomoć je pravo na novčanu pomoć ili pomoć u naravi koju centar za socijalnu skrb priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanje djeteta, bolesti ili člana obitelji, elementarne nepogodie i sl. Jednokratna pomoć priznaje se do iznosa koji podmiruje potrebu a ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoći ne može godišnje iznositi više od pet osnovica što iznosi 2.500,00 kn.

3. Imam majku koja je nepokretna, potpuno ovisna o mojoj pomoći, potrebna joj je skrb 24h. Ima osobnu mirovinu oko 3.000,00 kn. Koja su njena prava obzirom na oštečenje zdravlja i potpunu ovisnost o pomoći i njezi druge osobe?

Osoba koja zbog oštečenja zdravlja ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi u smislu nesposobnosti samostalnog kretanja ni uz pomoć ortopedskog pomagala, štake, hodalice i kolica, koja se ne može samostalno oblačiti i svlačiti te održavati osobnu higijenu, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu od 100% osnovice što iznosi 500,00 kn mjesečno pod uvjetom da to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi i da nije zaključila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. U konkretnom slučaju da osoba nema vlastiti prihod može ostvariti pravo na osobnu invalidninu u iznosu od 250% osnovice što iznosi 1.250,00 kn mjesečno ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi. U prihod ne ulazi pomoć za uzdržavanje, mirovina do iznosa najniže mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak i alimentacija od obveznika uzdržavanja.

4. Starija sam i nemoćna osoba. Imam mirovinu oko 2.500,00 kn. Trebam uslugu pomoći i njege u kući, organizirane prehrane. Gdje i na koji način mogu to ostvariti?

Usluge pomoći i njege u kući u smislu organiziranja prehrane (nabave i dostave gotovih obroka u kući) na području Grada Zadra pružaju Dom za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru i Caritas zadarske Nadbiskupije. U konkretnom slučaju usluga se ostvaruje temeljem Odluke o određivanju cijena za pojedine vrste usluga pomoći i njege u kući i sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama s pružateljem usluge.

5. Gdje i kako mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć?

Besplatna pravna pomoć odobrava se na temelju zahtjeva koji se podnosi Uredu državne uprave županije, u kojem podnositelj ima prebivalište ili boravište. Uz zahtjev se prilažu potpisane izjave podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva o dozvoljavanju uvida u sve imovinske i financijske podatke. Korisnici socijalne skrbi ili opskrbnine uz zahtjev prilažu fotokopiju rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine. Zahtjev, izjave i fotokopije se ne ovjeravaju. Pristojbe se ne plaćaju. Dodatne informacije kao i obrazac zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći mogu se dobiti u nadležnom Centru za socijalnu skrb, Uredu državne uprave županije i na web stranicama Ministarstva pravosuđa.

6. Neplaćanje uzdržavanja (alimentacije) od strane roditelja obveznika uzdržavanja.

Ako roditelj ne postupa u skladu s pravomoćnom presudom o uzdržavanju maloljetnog djeteta, Centar za socijalnu skrb će na zahtjev roditelja s kojim dijete živi priznati pravo na privremeno uzdržavanje u najduljem trajanju od 3 godine.
Temelj za plaćanje privremenog uzdržavanja od strane Centra za socijalnu skrb je razdoblje neplaćanja uzdržavanja.

  • razdoblje od 6 mjeseci neprekidno ili razdoblje od 6 mjeseci s prekidima ukupno unutar 7 mjeseci
  • računa se od dana pravomoćnosti odluke o uzdržavanju (presude ili Rješenja o privremenoj mjeri radi uzdržavanja) ili
  • od dana kada je sklopljena nagodba o uzdržavanju pred Centrom za socijalnu skrb

Punoljetna djeca nemaju pravo na privremeno uzdržavanje, osim ako je nad njima produžena roditeljska skrb.

7. Potrebne su mi informacije vezane uz raspolaganje imovinom maloljetne djece.

Imovinom maloljetne djece upravljaju njihovi roditelji.
U slučaju kad roditelji žele otuđiti ili opteretiti imovinu maloljetnog djeteta radi njegova uzdržavanja, liječenja, odgoja, školovanja, obrazovanja ili podmirenje neke druge važne potrebe djeteta, roditelji mogu bez traženja odobrenja centra za socijalnu skrb raspolagati novčanim sredstvima maloljetnog djeteta u razdoblju od jednog mjeseca u iznosu koji ne prelazi svotu od 10.000,00 kn.
Za raspolaganje djetetovim redovitim prihodima uobičajenih iznosa, iznosa koji se redovito isplaćuju kojima upravlja roditelj kao što su obiteljska mirovina, stipendija, pomoć za školovanje, nagrada i slično, čime roditelj upravlja radi zadovoljavanja potrebe djeteta ali i za potrebe obiteljske zajednice ukoliko sami roditelji nemaju dovoljno sredstava za život i ne mogu ih ostvariti od svoje imovine ili su nesposobni za rad u tim situacijama nije potrebno odobrenje centra za socijalnu skrb.
Kod podizanja novčanih sredstava u vlasništu maloljetnog djeteta, poslovne banke te druge financijske i kreditne ustanove koji prelaze svotu od 10.000,00 kn kao i kod zatvaranja računa u vlasništu maloljetnog djeteta ukoliko je u trenutku zatvaranja na računu položen novčani iznos koji prelazi svotu od 10.000,00 kn, dužni ste ishoditi odobrenje nadležnog Centra za socijalnu skrb.
Odobrenje Centra za socijalnu skrb potrebno je i za poduzimanje postupovnih radnji pred sudom ili drugim državnim tijelom kojima se raspolaže imovinom maloljetnog djeteta. Centar za socijalnu skrb dužan je voditi računa o dobrobiti djeteta i paziti da se zaštite njegova imovinska prava i interesi.