Prava u sustavu socijalne skrbi

 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • pravo na troškove ogrjeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade
 • naknade u vezi s obrazovanjem
 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 • naknada do zaposlenja
ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA
(u daljnjem tekstu ZMN)

ZMN je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u čl. 30. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi / odnosno u visini zajamčene minimalne naknade koju bi ostvario samac ili kućanstvo koje nema nikakvih prihoda/ niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

ZMN se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno. Može se priznati u cijelosti ili djelomično u naravi ako centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji vjerojatnost da korisnik ZMN neće koristiti za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Korisnik kojemu je priznato pravo na ZMN dužan je centru za socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili na visinu naknade odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos ZMN utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Do donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske osnovica na temelju koje se izračunava iznos ZMN za 2015.g. iznosi 800,00 kuna.

IZRAČUN VISINE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice
 • za samca utvrđuje se u iznosu 100% osnovice (800,00 kn)
 • za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:
  • za samohranog roditelja – 100% osnovice (800,00 kn)
  • za odraslog člana kućanstva – 60% osnovice (480,00 kn)
  • za dijete (do 18 godina) – 40% osnovice (320,00 kuna)

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj (koji za 2014.g. iznosi 3.017,61 kuna). Ako samac ili kućanstvo ostvaruje prihod visina ZMN utvrđuje se kao razlika između iznosa ZMN i prosječnog mjesečnog prihoda samca ili kućanstva ostvarenog u tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak. Prihod se kod izračuna ne uzima u obzir u zadnja tri mjeseca ako se radi o prestanku zaposlenja ili potpunom gubitku prihoda stečenog na drugi način. Iznos ZMN za kućanstvo uvećava se za troškove smještaja člana kućanstva u đački dom za vrijeme trajanja školske godine. Iznos prihoda kod izračuna ZMN umanjuje se za iznos koji na temelju propisa kojim se uređuju obiteljski odnosi član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član toga kućanstva.

Iznos ZMN umanjuje se kućanstvu:
 • za udio člana kućanstva koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
 • za udio radno sposobnog člana kućanstva koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje.

Poljoprivredniku i članu njegovog kućanstva koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje te na temelju poljoprivredne djelatnosti ima obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prosječni mjesečni prihod utvrđuje se prema poreznoj prijavi ili prema rješenju nadležne porezne uprave o godišnjem paušalnom iznosu poreza na dohodak. To se ne primjenjuje na poljoprivrednika samca starijeg od 65 godina života, kao ni na kućanstvo koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, čiji su svi članovi stariji od 65 godina života.

Kod izračuna visine ZMN u prihode se ne uračunava:
 • naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave
 • novčana naknada za tjelesno oštećenje
 • ortopedski dodatak
 • doplatak za pomoć i njegu
 • osobna invalidnina
 • doplatak za djecu
 • državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu ili akvakulturi
 • novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu
 • stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
 • naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
 • iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
 • iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5.000,00 kuna godišnje
 • iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji
 • osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
 • novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.
 • pomoći i naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do iznosa zajamčene minimalne naknade.
Nemaju pravo na ZMN samac ili kućanstvo ako:
 • ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.)
 • je u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu ZMN i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava
 • je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu ZMN propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva
 • je samac ili član kućanstva vlasnik registriranog osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti samac ili član kućanstva koristi registrirano osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe
 • je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
 • radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje
 • može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi
 • beskućnik koji je na privremenom smještaju u prihvatilištu, te korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona ili posebnih propisa

RADNO SPOSOBNI KORISNICI PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

Centar za socijalnu skrb i služba nadležna za zapošljavanje dužni su međusobno surađivati u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika prava na ZMN (način suradnje propisuje ministar nadležan za socijalnu skrb u suradnji s ministrom nadležnim za rad). Za vrijeme korištenja prava na zajamčenu minimalnu naknadu nezaposlena radno sposobna ili djelomično radno sposobna osoba dužna je prihvatiti zaposlenje u skladu s propisima o zapošljavanju. Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva pravo na ZMN (odnosno pripadajući udio u ZMN) priznaje se najduže do dvije godine, a novi zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade kućanstva za pripadajući udio člana kućanstva) može podnijeti nakon isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je pravo prestalo (odnosno umanjeno). Ako radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik ZMN odbije ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno otkaže ugovor o radu, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno kućanstvu se zajamčena minimalna naknada umanjuje za pripadajući udio toga člana. Novi zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno zahtjev za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno. Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na ZMN (odnosno pripadajući udio u zajamčenoj minimalnoj naknadi) ako se ne odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. Ponovni zahtjev za priznavanje prava na ZMN, (odnosno za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno. U radovima za opće dobro korisnici ZMN mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno.

Što kada se radno sposobni korisnik ZMN zaposli?
Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na ZMN u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaposli, u prvom mjesecu rada ZMN naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za ostvareni prihod. U drugom mjesecu rada zaposlenom korisniku (samcu ili kućanstvu) iznos ZMN umanjuje se za 25% iznosa, a u trećem mjesecu rada za 50% iznosa. Pravo na ZMN ukida se ako zaposleni korisnik radi dulje od tri mjeseca, a prosječni prihod u ta tri mjeseca prelazi visinu priznatog iznosa na ZM za samca ili kućanstvo.

DRUGI RAZLOZI ZA UKIDANJE/UMANJENJE PRAVA

Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava na ZMN, pravo se ukida danom nastanka promijenjenih okolnosti. U slučaju smrti korisnika samca pravo na ZMN prestaje danom smrti korisnika, a u slučaju smrti člana kućanstva iznos ZMN kućanstvu umanjuje se za njegov udio od dana njegove smrti. Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se ako centar za socijalnu skrb praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika utvrdi da su te prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju priznatog prava na ZMN. Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno iznos ZMN kućanstva umanjuje se za udio člana kućanstva ako se samac ili član kućanstva nalazi na bolničkom liječenju, u pritvoru ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, privremenom smještaju te boravku u inozemstvu, u neprekidnom trajanju dužem od dva mjeseca. Rješenje se ukida, odnosno pravo se umanjuje s danom nastupanja navedenih okolnosti.

Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno iznos ZMN umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva ako samac ili član kućanstva mjesečno duže od 15 dana neprekidno boravi u inozemstvu. Rješenje se ukida s danom nastupanja te okolnosti. Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno kućanstvu ako je samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava dao netočne ili nepotpune podatke o prihodu o kojima ovisi priznavanje prava ili opseg prava ili nije omogućio centru za socijalnu skrb uvid u prihod i imovinu. To rješenje ukida se danom nastanka promijenjenih okolnosti zbog kojih bi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestalo, a taj korisnik nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na ZMN dok ne istekne rok od 6 mjeseci od ukidanja prava.

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Zakon o socijalnoj skrbi (NN. 157/13 i 152/14, čl. 41.st.1.,2 i 3 , omogućuje korisnicima zajamčene minimalne naknade priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja. Odobreni iznos naknade za troškove stanovanja ne može biti veći od polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno polovice iznosa priznate kućanstvu.

Troškovi stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi odnose se na:
najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zadar ili općine prema mjestu prebivališta korisnika zajamčene minimalne naknade.
Iznimno se ova naknada može odobriti i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja. Pravo se može ostvariti ukoliko se sami, neposredno obratite Vašim općinama, odnosno u Grad Zadar, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo, Narodni Trg 1. Naknada za troškove stanovanja može se odobriti izravno u novcu korisniku ili plaćanjem računa pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

TROŠKOVI OGRJEVA

Odobravaju se jednom godišnje korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, na način da im se osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave. Odluka se donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva , jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev s podacima korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva ,nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave najkasnije do rujna tekuće godine za slijedeću godinu.

NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA

Pravo na naknadu za osobne potrebe odobrava se korisnicima smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u mjesečnom iznosu od 20% osnovice na temelju koje se izračunava iznos drugih prava izuzev prava na zajamčenu minimalnu naknadu, a koja za 2014.g. iznosi 500,00 kuna. O priznavanju prava na naknadu za osobne potrebe odlučuje se rješenjem o priznavanju prava na smještaj ili organizirano stanovanje.

JEDNOKRATNA NAKNADA

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada može se priznati:
 • zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama
 • korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika (ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi)
 • korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu
 • iznimno jednokratna naknada može se priznati korisnicima usluge smještaja ili organiziranog stanovanja, u slučaju ako potreba za koju se potražuje jednokratna naknada nije zadovoljena u okviru usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica za samca (2.500 kn), odnosno sedam osnovica za kućanstvo (3.500 kn).

Uvećana jednokratna naknada

U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade i korisnika smještaja ili organiziranog stanovanja

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

 • osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
 • osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Centar za socijalnu skrb će za osobu koja ima prihod, odnosno imovinu zatražiti povrat pogrebnih troškova od njegovih nasljednika. Centar za socijalnu skrb priznaje jednokratnu naknadu osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba, a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika. Osnovni troškovi pogreba obuhvaćaju standardnu opremu bez dodatnog ukrašavanja, u rasponu najniže cijene. Jednokratnu naknadu nadležni centar za socijalnu skrb isplaćuje (do iznosa osnovnih troškova pogreba) fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili pravnoj osobi registriranoj za usluge pogreba koja je izvršila uslugu.

NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

 • NAKNADA ZA REDOVITO STUDIRANJE
  Priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice od 500,00 kuna. Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje. Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za redovno studiranje korisnik može podnijeti do isteka roka od šest mjeseci od prestanka prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja. Pravo na naknadu za redovno studiranje priznaje se korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju. Korisnik je dužan dostavljati dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje, te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.
 • NAKNADA ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA U UČENIČKOM DOMU
  Naknada za troškove stanovanja može se priznati djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja, koje nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ako je:
  - dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ,po članu obitelji ne prelazi iznos od dvije osnovice iz čl. 27.st.2 Zakona (1.000,00 kuna)
  - pod skrbništvom, a vlastiti prihod u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 250% osnovice iz čl.27.st.2. (1.250,00 kuna)
  - smješteno u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja, jer mu se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta udomitelja.
  Pravo se priznaje od dana pokretanja postupka za priznavanje prava a naknada se isplaćuje jednom mjesečno.
 • NAKNADA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA
  Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi:
  - osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta ili osposobljavanje za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
  - djetetu smještenom u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja
  Naknada za troškove prijevoza obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku, a priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju.

NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom koja ima tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života (ako naknadu ne ostvaruje prema drugim propisima), a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela. Naknadu do zaposlenja ne može ostvariti osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost.
Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade do zaposlenja za 2014.g. iznosi 500,00 kuna).
Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu. Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se s danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovno priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika.