Socijalne usluge

Socijalne usluge su sve aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica, te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Socijalne usluge se pružaju korisnicima u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici kao izvainstitucijske usluge, ili kao institucijske usluge koje se ostvaruju smještajem korisnika u domovima socijalne skrbi.

Vrste socijalnih usluga
1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba),
2. usluga savjetovanja i pomaganja,
3. usluga pomoći u kući,
4. usluga psihosocijalne podrške,
5. usluga rane intervencije,
6. usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija),
7. usluga boravka,
8. usluga smještaja,
9. usluga organiziranog stanovanja.

1. Prva socijalna usluga

Usluga informiranja o pravima, načinu njihovog ostvarivanja i pružateljima socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i izvan njega. Namijenjena je svim građanima, korisnicima prava iz socijalne skrbi i našim suradnicima. Prva socijalna usluga uključuje početnu procjenu korisnikovih potreba i procjenu njegove sigurnosti , te stručnu podršku i pomoć pri izboru prava iz sustava socijalne skrbi. Ovu uslugu pruža centar za socijalnu skrb.

2. Usluga savjetovanja i pomaganja

Pruža se korisnicima kao:

  • Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu
  • Usluga savjetovanja i pomaganja obitelji

2.1. Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu

Sustavna stručna pomoć savjetovanja, usmjeravanja i pomoći u prevladavanju poteškoća i osnaživanju korisnika kako bi stvorio uvjete za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovoran odnos prema sebi, obitelji i društvu. Usluga se pruža korisniku radi prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljega smještaja u domu ili boravka u zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi, te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima. Savjetovanje i pomaganje pružaju stručni radnici centra za socijalnu skrb, obiteljskog savjetovališta i drugi pružatelji socijalnih usluga u zajednici.

2.2. Usluga savjetovanja i pomaganja obitelji

Savjetovanje i pomaganje obitelji je socijalna usluga koja obuhvaća stručno savjetovanje i sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu, te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Ova usluga obuhvaća:
· savjetovanje,
· intenzivnu podršku obitelji u krizi i
· dugoročni rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa.

Usluga intenzivne potpore obitelji u krizi je savjetodavno-terapijska i socijalnoedukativna usluga koja se pruža obiteljima u krizi kao i udomiteljskim obiteljima u cilju unapređivanja obiteljskih odnosa, prevladavanja kriznih situacija i usvajanja znanja i vještina za uspješno roditeljstvo, odnosno udomiteljstvo. Usluga se provodi nakon sveobuhvatne procjene obiteljskih rizika, snaga i potreba u skladu s individualnim planom promjene obiteljske situacije. Cilj je da se planiranim intervencijama u razdoblju od najduže 6 mjeseci obitelj osnaži za promjenu i osposobi roditelje za skrb o djeci u obitelji. Savjetovanje i pomaganje pružaju stručni radnici obiteljskog savjetovališta, centra za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi u suradnji s drugih pružatelja usluga i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj.

3. Usluga pomoći i njege u kući

Centar za socijalnu skrb može odobriti usluga pomoći i njege u kući osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe. Usluga se pruža ako korisnik: · nema mogućnosti da mu pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug i djeca, · nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, · ako prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( 1.500,00 kn.) · ako je na području prebivališta korisnika moguće osigurati takvu pomoć prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Usluga pomoći i njege u kući može obuhvatiti:
· organiziranje prehrane: nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.
· obavljanje kućnih poslova: pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština
· održavanje osobne higijene: pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba
· zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluge pomoći i njege u kući na temelju rješenja centra za socijalnu skrb pruža centar za pomoć i njegu, dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili drugi pružatelji usluga u djelatnosti socijalne skrbi, u skladu s propisanim uvjetima.

4. Usluga psihosocijalne podrške

Priznaje se djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, a obuhvaća psihosocijalnu rehabilitaciju koja se pruža u obliku i na način koji odgovara dobi korisnika, vrsti i težini invaliditeta i drugim potrebama korisnika, njegove obitelji ili obitelji udomitelja. Psihosocijalna rehabilitacija prema Zakonu o socijalnoj skrbi je rehabilitacija kojom se potiče razvoj kognitivnih i funkcionalnih vještina kao i razvoj socijalnih vještina korisnika, a može uključivati: vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, vježbe svakodnevnih vještina, vježbe vida, tiflotehničku obuku, obuku za brajicu, audiorehabilitaciju, usvajanje znakovnog jezika, logopedsku podršku, senzornu integraciju, kineziterapiju i sportsko-rekreacijske aktivnosti, glazboterapiju i glazbene aktivnosti, likovnu terapiju i likovne aktivnosti,psihološku ili sociopedagošku podršku, odgoj i edukacijsku rehabilitaciju i socijalnu rehabilitaciju. Usluga stručne pomoći u obitelji pruža se korisniku u njegovoj obitelji, odnosno u obitelji udomitelja, a može se odrediti u trajanju do 5 sati tjedno. Uslugu pruža dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi. Centar za socijalnu skrb priznaje korisniku ovo pravo na temelju prethodno pribavljenog mišljenja pružatelja usluga o vrsti, trajanju i učestalosti pružanja usluge.

5. Usluga rane intervencije

Usluga rane intervencije obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući druge članove obitelji, te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Usluga rane intervencije pruža se djetetu s teškoćama u razvoju u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života. Usluga rane intervencije pruža se u domu korisnika ili kod pružatelja usluge, radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti. Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o priznavanju prava na ovu socijalnu uslugu na temelju mišljenja liječnika i ocjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge. Korisnik kojemu se pružaju usluge rane intervencije ne može istodobno koristiti usluge stručne pomoći u obitelji (patronaže) i usluge povremenog boravka.

6. Usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)

Ova socijalna usluga pruža se odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama kao pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom, u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija). Odluku o ostvarivanju ove usluge rješenjem donosi centar za socijalnu skrb na temelju prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i ocjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge. Uslugu pružaju dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna osoba koja pruža usluge djeci s teškoćama u razvoju i mlađim punoljetnim osobama s invaliditetom.

7. Usluga boravka

Ovom uslugom korisniku se osiguravaju izvainstitucijski oblici skrbi u njegovoj lokalnoj zajednici, pri čemu korisnik ostaje u vlastitom domu / obitelji. Usluge boravka pruža dom socijalne skrbi ili drugi pružatelj socijalnih usluga na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

Vrste boravka:
Dvije su vrste boravka: cjelodnevni i poludnevni.

Cjelodnevni boravak je boravak koji traje od 6 do 10 sati dnevno, a poludnevni boravak je boravak u trajanju od 4 do 6 sati dnevno. U sklopu cjelodnevnog ili poludnevnog boravka korisniku se osigurava zadovoljavanje životnih potreba pružanjem usluga: prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne potpore i rehabilitacije, organiziranjem slobodnog vremena, organiziranog prijevoza te drugih usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Cjelodnevni i poludnevni boravak može se provoditi jedan dan u tjednu, više puta tjedno ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

8. Usluga smještaja

Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

8.1. Usluga privremenog smještaja

Uslugu privremenog smještaja pruža centar za socijalnu skrb u kriznim situacijama, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa, radi smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

8.1.1 Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama

Uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama pruža centar za socijalnu skrb djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji, odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta, odnosno nema prebivališta ili boravišta i nije u stanju brinuti se o sebi, beskućniku, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima, odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti.

8.1.2 Usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa

Uslugu privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa pruža centar za socijalnu skrb djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa koji obuhvaćaju usluge psihosocijalne rehabilitacije s ciljem usvajanja i razvoja socijalnih vještina.

8.1.3. Usluga privremenog smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Uslugu privremenog smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža centar za socijalnu skrb djetetu, a posebno djetetu mlađem od sedam godina samo u slučaju ako mu se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu, dok traje potreba, a najdulje šest mjeseci. U slučaju potrebe za pružanjem tretmanskih ili zdravstvenih usluga koje nisu dostupne udomitelju pružanje usluge može trajati duže od šest mjeseci, a najdulje godinu dana.

8.1.4. Usluga privremenog smještaja u drugim slučajevima

Uslugu privremenog smještaja u drugim slučajevima pruža centar za socijalnu skrb djetetu i odrasloj osobi, radi korištenja odmora njegovog roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja, u ukupnom trajanju od najviše 30 dana tijekom jedne kalendarske godine ili zbog privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja dok traje potreba, a najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine. Privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj tijekom blagdana ili školskih praznika priznaje se djetetu ili odrasloj osobi s invaliditetom radi stjecanja iskustva obiteljskog okruženja. Može se priznati radi postupne prilagodbe na dugotrajni smještaj izvan vlastite ili udomiteljske obitelji i radi pripreme na izvaninstitucijsku skrb. Također, centar za socijalnu skrb može pružiti uslugu privremenog smještaja djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom najdulje do 21. godine života radi školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta, ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta.

8.2. Usluga dugotrajnog smještaja

Uslugu dugotrajnog smještaja priznaje centar za socijalnu skrb korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih životnih potreba. Dugotrajni smještaj priznaje se osobi s invaliditetom, tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi. Dugotrajni smještaj priznaje se funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe te osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način.

9. Usluga organiziranog stanovanja

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.