Novosti

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u Općini Kali“, UP.02.1.1.16.0214

21.12.2022.RADNICA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Broj traženih radnica: 7 radnica
Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci
Mjesto rada: Područje Općine Preko
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Opis poslova:
- dostava namirnica,
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
- pomoć pri oblačenju i svlačenju,
- briga o higijeni i osobnom izgledu,
- pomoć u socijalnoj integraciji,
- pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
- pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Vrijeme početka i trajanja rada: za vrijeme trajanja projekta „Zaželi u općini Kali”.

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice). Prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina.

Ostali uvjeti:
- punoljetnost
- ne vođenje kaznenog postupka

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
1. Obrazac prijave,
2. Životopis s kontakt telefonom
3. Presliku osobne iskaznice,
4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
5. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
6. Dokaz o završenom obrazovanju,
7. Dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (npr. žene s invaliditetom: preslika Rješenja o invaliditetu)*
8. Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
9. Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka

* Dokumenti kojima se utvrđuje pripadnost ciljanoj skupini:

Žene od 50 godina i više
– osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom
– nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima
– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja
– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice
– odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
– rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice
– potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
– potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine
– izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice
– rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

Pripadnice ostalih ranjivih skupina
– potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VAŽNO: Obrazac prijave i obrazac Izjave o suglasnosti za korištenje osobnih podataka može se dobiti u općinskoj službi Općine Kali, Trg Marnjiva 23, Kali, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati ili na internetskoj stranici Općine Kali: www.opcina-kali.hr
Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u sklopu provedbe projekta „Zaželi u Općini Kali" podnose se zaključno s danom 5. siječnja 2023. godine, s naznakom „Prijava na oglas - Zaželi u Općini Kali“ na adresu OPĆINA KALI, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Kali na adresu Trg Marnjiva 23, 23 272 Kali.

S kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete (tj. koje su se pravovremeno prijavile i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, a u slučaju velikog broja prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje.
O terminima održavanja intervjua i eventualnog pismenog testiranja kandidatkinje će biti obaviještene na kontakte navedene u životopisu, a obavijest će biti dostupna i na mrežnoj stranici Općine Preko www.opcina-kali.hr.
Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na Natječaj.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Općina Preko zadržava pravo na poništenje Natječaja bez posebnog objašnjenja.

Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na tel. broj 023/281-800, 098 273 357 ili putem e-pošte: opcina.kali@zd.t-com.hr

NAČELNIK
Bruno Mišlov, mag.oec.

 

Ostale novosti