Općenito

Centar za socijalnu skrb Zadar kao javna ustanova, mjesno je nadležan za područje grada Zadra, te tri podružnice: Obrovac, Gračac i Pag.

U realizaciji ciljeva i zadaća, stručni radnici primjenjuju u cijelosti odredbe Zakona o socijalnoj skrbi ("NN" broj: 33/12) kao temeljne zakonske regulative, Obiteljski zakon ("NN" broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11 i 61/11), Zakon o sudovima za mladež ("NN" broj: 84/11), Kazneni zakon ("NN" broj: 125/11), kao i druge propise i podzakonske akte kojima rješavaju pitanja socijalne sigurnosti građana.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima
 • provodi izvršenja rješenja
 • vodi propisane očevidnike
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 • obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove
 • provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju
 • vodi evidenciju posvojitelja

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • obavlja stručno-analitičke poslove
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 • organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 • provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb

 

Poslovnici i protokoli