Upravno vijeće

Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine.

Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave.

Predstavnici osnivača i predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave u Upravnom vijeću Centra za socijalnu skrb, moraju imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski studij i radni staž na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, iznimno u drugoj društvenoj ili humanističkoj djelatnosti.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi upravnog vijeća između predstavnika osnivača.

Upravno vijeće obavlja poslove upravljanja Centrom:

 • Donosi program rada i razvoja Centra za socijalnu skrb na prijedlog ravnatelja te nadzire njihovo izvršavanje,
 • Donosi statut Centra uz suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi
 • Imenuje ravnatelja na temelju javnog natječaja
 • Razrješava ravnatelja pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi
 • Donosi odluku o promjeni i proširenju djelatnosti uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi
 • Donosi odluke o potrebi ulaganja i nabavci opreme Centra na prijedlog ravnatelja
 • Osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela Centra
 • Predlaže Ministarstvu statusne promjene, spajanje i podjelu Centra i donosi odluku o udruživanju u zajednicu ustanova socijalne skrbi uz prethodnu suglasnost Ministarstva
 • Rješava u II stupnju predmete u svezi ostvarivanja prava radnika iz ugovora o radu
 • Podnosi Ministarstvu izviješća o radu i poslovanju Centra sukladno zakonu i odredbama Ministarstva
 • Obavlja i druge poslove propisane zakonom ili drugim propisom i Statutom

Članovi upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zadar su:

 • Lucija Grbić, dip.iur, predsjednica,
 • Tina Jurjako, mag.hrv. jezika i književnosti,
 • Jagoda Galić, mag.prim.educ,
 • Marija Sarić, mag.oec,
 • Mila Špinderk, prof.psih.