Odjel za djecu, mladež i obitelj

Odjel za djecu, mladež i obitelj čine stručni timovi u sastavu: socijalni radnik, psiholog, pravnik i defektolog. U samom odjelu rješava se u prvom stupnju predmetima iz područja obiteljsko pravne zaštite ( vezanima za brak i odnose u braku), provodi postupke posredovanja, postupke u svezi odnosa roditelja i djece, postupke posvojenja, sudjeluje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanima za brak, uzdržavanje, zaštitu osobnih interesa djece, oduzima potrebne mjere za zaštitu imovinskih prava i interesa mlt. djece, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu zaštitu. U prvom stupnju rješava pitanja skrbništva nad maloljetnim osobama (skrbništva za poseban slučaj u postupcima koji se vode radi zaštite prava i interesa mlt djece i mladeži), te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih imovinskih interesa maloljetne djece i mladeži.

Riješava u prvom stupnju pravo na skrb djece i mladeži - djeca bez roditelja, djeca koji roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeci i mlađim punoljetnim osobama kad je to iz drugih razloga u njihovom interesu, djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti se o njima, djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, tijelesno ili mentalno oštećenje djece i mladeži, djece i mladeži ovisni o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima.
Postupa u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom obiteljskog nasilja na način da je bilo izravno izloženo nasilju ili da je svjedočilo nasilju te žurno izriče odgovarajuće obiteljsko pravne mjere te zaštite prava i dobrobiti djeteta uvažavajući njegov najbolji interes. Provodi mjere i prati postignute rezultate tih mjera radi zaštite pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počiniteljima u promjeni njihova ponašanja.

Obavlja poslove unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, prevenciju novog nasilja u obitelji te razvoj mjera zaštite prava i dobrobiti osoba izloženih nasilju u obitelji. Provodi mjere i aktivnosti radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima koje podrazumjeva svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima. Također, provodi mjere i aktivnosti prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih.

Obavlja poslove detekcije i dijagnostike poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, počinitelja kaznenih djela i prekršaja, provodi mjere obiteljsko prave, prekršajne i kazneno pravne zaštite, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tjelima u postupcima koji se odnose na prekršajnu i kaznenopravnu zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju.

Poduzima potrebne radnje prije upućivanje djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima, ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaze i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utrđuje vrste i stupanj oštećenja zdravlja, riješava u prvom stupnju u pravim ai socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu i mladež s oštećenjem u tjelenom i mentalnom razvoju, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, skrb izvan vlastite obitelji, osposobljavanje za samostalni život i rad, utvrđivanje statusa roditelja njegovatelja).

Odjel sačinjavaju:

Tim za brak i obitelj:
(pet socijalnih radnika, troje pravnika i dva psihologa)

Tim za zaštitu djece s poremećajem u ponašanju i počinitelja kaznenih djela:
(jedan socijalni radnik i jedan socijalni pedagod– defektolog)

Tim za zaštitu djece s teškoćama u razvoju:
(dva socijalna radnika)