Odjel za odrasle osobe

U Odjelu za odrasle osobe pružaju se usluge koje obuhvaćaju: poslove radi zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih i privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog nasilja i žrtava trgovanja ljudima, azilanata, beskućnika, osoba otpuštenih sa izdržavanja kazne zatvora ili osoba koje se tek upućuju u penalnu ustanovu.

Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja ( Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ) radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja. Rješava se u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji te se provodi postupak priznavanja prava na status roditelja njegovatelja.

Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimaju se potrebne radnje za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa. Nadalje, poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima te se rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, azilanata, beskućnika, osoba otpuštenih sa izdržavanja kazne zatvora ili osoba koje se tek upućuju u penalnu ustanovu.

Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba, a prate se i prilike u kojima oni žive. Provode se postupci vezani uz priznavanje prava na patronažu i prava na pomoć i njegu. Provodi ovrhu svojih rješenja. Daju se podaci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika. Potiču se i razvijaju samopomoć, dobrosusjedska pomoć, dobrotvorne i druge aktivnosti, potiču se, organiziraju i provode aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema.

U odjelu poslove obavljaju socijalni radnik, pravnik i psiholog.

U sklopu Odjela djeluju timovi:

Tim za srbništvo
(tri socijalna radnika i jedan pravnik)

Tim za odrasle
(pet socijalnih radnika)

Tim za udomiteljstvo
(socijalni radnik, pravnik i psiholog)