Ravnatelj

Ravnatelj Centra za socijalnu skrb organizira i vodi poslove i stručni rad, predstavlja i zastupa Centar za socijalnu skrb i odgovoran je za zakonitost rada Centra.

Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit te u odnosu na kojega ne postoji zapreka iz članka 213. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Mandat ravnatelja Centra za socijalnu skrb traje četiri godine, a ista osoba može se ponovo imenovati za ravnatelja.